ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดฮอกไกโด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม2566

27/03/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ ตึกนานาชาติอำเภอซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโดโดยฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการงานหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ให้แก่คนไทยในพื้นที่จำนวน 43 คน ตลอดจนให้คำปรึกษางานบริการกงสุลแก่คนไทยและคนญี่ปุ่นจำนวน 6 คน นอกจากนี้ อาสาสมัครคนไทยและนักเรียนไทยในจังหวัดฮอกไกโดได้ร่วมเผยแพร่ข้อมูลและอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรปี 2566 ให้แก่คนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์นที่ปรึกษาและกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับนาย ARAI Isao กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซัปโปโร ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการให้บริการกงสุลสัญจร รวมทั้งได้หารือกับอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดฮอกไกโด
เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจการดูแลคนไทยในพื้นที่ต่อไปในอนาคตด้วย
Back to the list