ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566

12/06/2023

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในจังหวัดโทจิกิและพื้นที่ใกล้เคียงณศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทางงานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทย มีผู้เข้ารับบริการจำนวนประมาณ 150 คนโดยกลุ่ม DekThai Group ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครคนไทยใน จ.โทจิกิ ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ และกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) ได้มาร่วมให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่คนไทยในพื้นที่ด้วยอีกทั้งยังมีนายแพทย์ทากาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทยอีกด้วย

ในโอกาสนี้นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์นที่ปรึกษาและกงสุล ได้เข้าพบนาย SHINOZAKI Naoki หัวหน้าศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้พบหารือกับกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดโทจิกิเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยในพื้นที่ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการจัดกงสุลสัญจรต่อไปในอนาคต
Back to the list