ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดอิบารากิ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566

07/08/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในจังหวัดอิบารากิและพื้นที่ใกล้เคียง ณ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจังหวัดอิบารากิอำเภอมิโตะ จังหวัดอิบารากิ ประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทางงานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทย มีผู้เข้ารับบริการจำนวนประมาณ 120 คนโดยกลุ่มอาสาสมัคร เช่น Dek Thai Group และอาสาสมัครในพื้นที่ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้

รวมถึงกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) ที่ได้มาร่วมให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต ในประเทศญี่ปุ่นแก่คนไทยในพื้นที่ อีกทั้งยังมีนายแพทย์ทากาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทยอีกด้วย

ในโอกาสนี้นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้พบนาย KATO Masaharu หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ศูนย์นานาชาติจังหวัดอิบารากิและได้แสดงความขอบคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งนี้ อีกทั้งยังได้พบหารือกับกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในจังหวัดอิบารากิพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครในการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทย ในพื้นที่ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการจัดกงสุลสัญจรต่อไปในอนาคต
Back to the list