ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดนากาโนะ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566

25/09/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในจังหวัดนากาโนะและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Toigo Lifelong Learning Center) อำเภอนากาโนะ จังหวัดนากาโนะ ประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทางงานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทย มีผู้เข้ารับบริการจำนวนประมาณ 207 คนโดยกลุ่มอาสาสมัคร เช่น Dek Thai Group และอาสาสมัครในพื้นที่ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ รวมถึงกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) ที่ได้มาร่วมให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นแก่คนไทยในพื้นที่ อีกทั้งยังมีนายแพทย์ทากาชิ ซาวาดะ แพทย์อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นและกลุ่มตะวันมาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นรวมทั้งให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพแก่คนไทยอีกด้วย
Back to the list