ข่าวกงสุล


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

25/10/2023

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดปากน้ำญี่ปุ่น จ.ชิบะในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาพระมงคลเทพมุนี ชั้น ๒ วัดปากน้ำญี่ปุ่นจังหวัดชิบะ (Watpaknam Japan) เลขที่ ๒๙๔-๑ Nakano, Narita-shi, Chiba-ken หมายเลขโทรศัพท์ (๐๔๗) ๖๗๓-๘๐๙๐ หมายเลขโทรสาร (๐๔๗) ๖๗๓-๘๐๙๓
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการด้านหนังสือเดินทาง ทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัวและให้คำปรึกษาด้านกงสุลและด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การให้บริการกงสุลสัญจรไม่ได้เปิดให้บริการด้านบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปกรณ์

 เพื่อประโยชน์ของผู้ร้องที่จะได้รับการรับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการงานกงสุลสัญจรให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางที่ปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้หรือมีความจำเป็นต้องขอรับบริการโดยไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าสามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. โดยบัตรคิวมีจำนวนจำกัดและผู้รับบัตรคิวจะสามารถยื่นเรื่องรับบริการได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าก่อนและในกรณีที่ผู้รับบัตรคิวไม่แสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนดสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวได้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการลงทะเบียน หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน ที่สามารถให้บริการได้รวมถึงยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดให้บริการกงสุลสัญจรทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการกงสุลสัญจรโปรดติดตามประกาศบนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์รับบริการในวันดังกล่าว กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีชิป (Smart Card) มาด้วย และกรุณาตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องนำมายื่นจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ)

อุปทูตรักษาราชการแทน****************************
เอกสารแนบ ๑
การนัดหมายสำหรับบริการหนังสือเดินทาง

(ผู้ขอรับบริการหนังสือเดินทางกรุณานำ หนังสือเดินทางเล่มล่าสุดและบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีชิป (Smart Card) มาด้วย)


หรือแสกน QR code ด้านล่าง
การนัดหมายสำหรับบริการด้านนิติกรณ์ (สมรส/หย่า/มอบอำนาจ/แจ้งเกิด)

หรือแสกน QR code ด้านล่าง
****************************
เอกสารแนบ ๒

ข้อมูลการเตรียมการด้านเอกสาร

สำหรับหนังสือเดินทาง https://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/65/

สำหรับนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร https://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/


ช่องทางติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

รายละเอียดที่ให้บริการ

ช่องทางติดต่อ

เวลาให้บริการสอบถาม

- หนังสือเดินทาง

 

(๐๙๐) ๑๒๑๖-๓๑๖๘

 

เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น.

(จันทร์-ศุกร์)

*เว้นวันหยุดราชการ

 

- นิติกรณ์
- ทะเบียนราษฎร/ ทะเบียนครอบครัว
- การรับรองเอกสาร

 

 (๐๙๐) ๘๘๔๙-๗๗๘๕

 

เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น.

(จันทร์-ศุกร์)

*เว้นวันหยุดราชการ

 Back to the list