ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดไอจิ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567

05/02/2024

​เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำโดยนางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว อัครราชทูตที่ปรึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในเมืองนาโกยา จังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียง ณ สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา ประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทย มีผู้เข้ารับบริการจำนวนประมาณ 104 คน

ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษาและกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีการหารือในระหว่างอาหารค่ำกับนาย Yasushi Morishita เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกยา อาสาสมัครและนักเรียนไทยเกี่ยวกับภารกิจการดูแลและคุ้มครองคนไทยในพื้นที่ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดอิชิกาวะ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดกงสุลสัญจรในจังหวัดไอจิต่อไปในอนาคตด้วย
Back to the list