ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเซนไดจังหวัดมิยากิ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567

04/03/2024

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำโดยนางสาวอุรวัชร สุกแสงดาวอัครราชทูตที่ปรึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในเมืองเซนได จังหวัดมิยากิและพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Aobayama Campus) ประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทางงานทะเบียนราษฎร งานนิติกรณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกงสุลแก่คนไทย โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวนประมาณ 26 คน

ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษาและกงสุล และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือในระหว่างอาหารค่ำกับรองศาสตราจารย์ ดร. อนวัช สรรพศรี อาจารย์ประจำศูนย์ข้อมูลสถิติภัยพิบัตินานาชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ (Aobayama Campus) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการดูแลให้คำปรึกษาชาวไทย ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ การดูแลนักเรียนและนักศึกษาไทยในพื้นที่จังหวัดมิยากิและในจังหวัดใกล้เคียงการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประจำปี 2567 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการจัดกงสุลสัญจรในจังหวัดมิยากิต่อไปในอนาคตด้วย
Back to the list