ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิ ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

13/05/2024

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดโทจิกิ ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัด โทจิกิ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิ (ที่อยู่ : เลขที่ 9-14 Honcho, Utsunomiya-shi, Tochigi-ken หมายเลขโทรศัพท์ (028) 621-0777) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการด้านหนังสือเดินทาง
ทะเบียนราษฎร/ทะเบียนครอบครัวและให้คำปรึกษาด้านกงสุลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การให้บริการกงสุลสัญจรไม่ได้เปิดให้บริการด้านบัตรประชาชน เนื่องจากข้อจำกัดด้านวัสดุอุปกรณ์

เพื่อประโยชน์ของผู้ร้องที่จะได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริการงานกงสุลสัญจรให้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าโดยสามารถลงทะเบียนได้ตามช่องทางที่ปรากฏตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้หรือมีความจำเป็น ต้องขอรับบริการโดยไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าสามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยบัตรคิวมีจำนวนจำกัดและผู้รับบัตรคิวจะสามารถยื่นเรื่องรับบริการได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าก่อนและในกรณีที่ผู้รับบัตรคิว ไม่แสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนด สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวได้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการลงทะเบียน หากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่สามารถให้บริการได้ รวมถึงยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดให้บริการกงสุลสัญจร ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับบริการกงสุลสัญจรโปรดติดตามประกาศบนเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์รับบริการในวันดังกล่าว กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่มีชิป (Smart Card) มาด้วย และกรุณาตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องนำมายื่นจากข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังรายละเอียดติดต่อปรากฏตามรายละเอียดด้านล่าง

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

****************************
 

การนัดหมายสำหรับบริการหนังสือเดินทาง

(ผู้ขอรับบริการหนังสือเดินทางจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่ยังมีอายุ)

https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-passport/mobile/

หรือแสกน QR code ด้านล่าง


การนัดหมายสำหรับบริการด้านนิติกรณ์

(สมรส/หย่า/มอบอำนาจ/แจ้งเกิด)

https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-legal/mobile/

หรือแสกน QR code ด้านล่าง

****************************

ข้อมูลการเตรียมการด้านเอกสาร

สำหรับหนังสือเดินทาง http://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/65/

สำหรับนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/


ช่องทางติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

รายละเอียดที่ให้บริการ

ช่องทางติดต่อ

เวลาให้บริการสอบถาม

- หนังสือเดินทาง

(๐๙๐) ๑๒๑๖-๓๑๖๘

เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น.

(จันทร์-ศุกร์)

*เว้นวันหยุดราชการ

- นิติกรณ์
- ทะเบียนราษฎร/ ทะเบียนครอบครัว
- การรับรองเอกสาร

(๐๙๐) ๘๘๔๙-๗๗๘๕

เวลา ๑๕.๐๐-๑๗.๓๐ น.

(จันทร์-ศุกร์)

*เว้นวันหยุดราชการBack to the list