ข่าวกงสุล


การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย

18/01/2013

การจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนการหย่าตามกฎหมายไทย ผู้ร้อง (คู่สมรสหรือคู่หย่า) ต้องไปดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนไม่ได้ เพราะจะต้องไปแสดงเจตนาและลงลายมือชื่อในทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการจดทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 3(2) มาตรา 6 และมาตรา 18 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ข้อ 13(4) และข้อ 20(3) บัญญัติไว้ว่าการจดทะเบียนหมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อมีผู้ร้องขอจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนการหย่าและนายทะเบียนรับจดทะเบียน ผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญในทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนและต่อหน้าพยานสองคนซึ่งต้องลงลายมือชื่อไว้ในทะเบียนในขณะนั้นด้วย
Back to the list