ข่าวกงสุล


เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดกไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

05/10/2015

กฎหมายมรดกไทย

ร.ต.ท.ดร.อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปรท.,อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ

ภารกิจสำนักงานอัยการสูงสุด

ภารกิจหลักของอัยการไม่ได้มีเพียงเฉพาะการอำนวยความ ยุติธรรมทางอาญา และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ เท่านั้น

แต่ภารกิจหลักอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจสำคัญและ กำลังทวีความสำคัญยิ่งขึ้นทุกขณะในสังคมไทยคือ ภารกิจ ด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ ประชาชน ในสังคมไทยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังยากจน และเป็ นผู้ด้อยโอกาสในสังคมนั้น มักจะประสบปัญหาการ เอารัดเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมในสังคม


Back to the list