ข่าวกงสุล


เอกสารการบรรยายเรื่องกฏหมายมรดก และ ความรู้เพื่อการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติในญี่ปุ่น ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

07/09/2015

ความรู้เรื่อง “มรดก” เพื่อคนไทยในญี่ปุ่น

การสืบทอดมรดกคืออะไร ? คือ การแบ่งทรัพย์สินและหนี้ของบุคคลที่เสียชีวิตลงให้กับญาติ (จำกัดประเภท) ตามพินัยกรรมหรือตามการตกลงแบ่งทรัพย์มรดกของทายาท หรือตามบทบัญญัติของกฎหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Back to the list