ข่าวกงสุล


เอกสารการบรรยายความรู้สู้ภัยพิบัติ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสินามิ

13/09/2013

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งใหญ่บริเวณภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(โทโฮคุ) ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศญี่ปุ่นและประชาชน รวมทั้งชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก และทางการญี่ปุ่นได้คาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอนาคต

สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักและมีความห่วงใยถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยทุกท่าน จึงได้จัดประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดกิจกรรมการให้ข้อมูลและความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับแผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยขอให้ทุกท่านนึกถึงหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า "อัตตา หิ อัตตโน นาโถ" ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน โดยยึดหลัก 2 ช และ 1 ข เมื่อประสบกับภัยพิบัติ คือ

1. ช่วยเหลือตนเอง 2. ช่วยเหลือผู้อื่น 3. ขอความช่วยเหลือ

รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศและคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นญี่ปุ่น และติดต่อญาติของท่านที่ประเทศไทย ให้ทราบถึงสถานะความเป็นอยู่ของท่าน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่ให้ความสนใจ ตระหนักและตื่นตัวเตรียมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวและสึนามิ ได้แก่ รศ. ดร.อนวัช สรรพศรี นายปานนท์ ลาชโรชน์ นายณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ นางสาวรัตนาภรณ์ เกษมศรี นางสาวจุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ และนางสาวฐิตยา สารฤทธิ์ ขอขอบคุณกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครคนไทย ในญี่ปุ่น (TNJ) และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ด้วยความปรารถนาดี

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เอกสารการบรรยาย
Back to the list