ข่าวกงสุล


คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

22/04/2014

ตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเว้นการตรวจลงตรา (visa) สำหรับการพำนักระยะสั้นไม่เกิน 15 วัน แก่คนไทย เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก หลายรายประสบปัญหาต่างๆ ในระหว่างการเดินทาง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแจ้งข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวไทย ดังนี้

 

 1. จัดทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เพื่อลดภาระทางการเงินในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย และมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในญี่ปุ่น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
 2. แจ้งญาติที่ประเทศให้ทราบเกี่ยวกับสถานที่พัก สถานที่ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ
 3. สำเนาเอกสารประจำตัวบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางและเก็บไว้กับตัว รวมทั้งเก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในที่ปลอดภัย
 4. แนะนำให้เปิดใช้บริการการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ (international roaming)จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนการเดินทาง หรือเช่า pocket wifi เพื่อใช้สำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉินในประเทศญี่ปุ่น
 5. ศึกษาเส้นทางและวิธีการเดินทาง รวมทั้งตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว และเมื่อได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น หรือพายุหิมะ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงเดินทางไปยังสถานที่นั้น
 6. ญี่ปุ่นตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก จึงเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งและมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิขนาดใหญ่ได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโปรดอย่าตื่นตระหนกและขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการรับมือภัยพิบัติ 4 หลัก คือ
  1. ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่น
  2. ช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัย
  3. ช่วยเหลือผู้อื่น
  4. ขอความช่วยเหลือจากภายนอก
 7. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (hotline) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้น +81 90 4435 7812

 

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

21 เมษายน 2557
Back to the list