ข่าวกงสุล


ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและจีนไทเป

11/08/2014

ประกาศ

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ประเภทท่องเที่ยว

แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและผู้ถือหนังสือเดินทางจีนไทเป

 

รัฐบาลไทยได้อนุมัติการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (visa fee) ประเภทนักท่องเที่ยวแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนและผู้ถือหนังสือเดินทางจีนไทเป เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนักท่องเที่ยวจีนและจีนไทเปที่ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยทุกแห่งทั่วโลก รวมถึง การขอรับการตรวจลงตราที่ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (visa on arrival) จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีผลเฉพาะการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเท่านั้น

 

在京タイ王国大使館より

中華人民共和国旅券所持者及び中華台北旅券所持者に対する

観光査証申請料免除お知らせ

 

タイ王国政府は中華人民共和国旅券所持者及び中華台北旅券所持者に対する観光査証申請料を2014年8月9日から2014年11月8日の3ヶ月間免除することを承認をしました。

上記の観光査証申請料免除は中華人民共和国旅券保持者及び中華台北旅券保持者のタイ王国への観光を推奨するためのものです。

今回の申請料免除は、全世界のタイ王国大使館、総領事館での申請料及びタイ王国入国管理局でのオンアライバルビザを含みます。

ただし、トランジットビザやノンイミグラントビザの申請料は免除になりません。

 

ANNOUNCEMENT

EXEMPTION OF TOURSIT VISA FEES FOR HOLDERS OF CHINESE PASSPORTS AND CHINESE TAIPEI PASSPORTS

 

From 9 August - 8 November 2014, holders of Chinese passports and Chinese Taipei passports who apply for Tourist Visa at the Royal Thai Embassies/Consulate-Generals worldwide, including those who apply for Visa on Arrival at designated checkpoints of Thailand, will be exempted from tourist visa fees.

 

The visa fee exemption is not extended to other types of visas, i.e., Transit Visa and Non-Immigrant Visa.
Back to the list