ข่าวกงสุล


กรมตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มใช้ระบบใหม่ในการตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

09/10/2009

กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น

กรมตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่นจะเปลี่ยนแปลงระบบตรวจคนเข้าเมืองใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่นจะอ่านบันทึกพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ์พิเศษพร้อมการถ่ายรูปหน้าตรงของชาวต่างชาติที่ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ระบบตรวจคนเข้าเมืองใหม่นี้มีผลบังคับใช้กับชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง แต่จะยกเว้นสำหรับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ (บุคคลที่ได้รับการยกเว้น) หากชาวต่างชาติ (ยกเว้นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น) ปฏิเสธการอ่านบันทึกพิมพ์ลายนิ้วมือและการถ่ายรูป เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจะไม่อนุญาติให้ชาวต่างชาติผู้นั้นเข้าประเทศญี่ปุ่น และผลักดันให้กลับประเทศ


บุคคลที่ได้รับการยกเว้น

  1. บุคคลที่ได้รับอนุญาติให้พำนักถาวรเป็นกรณีพิเศษ
  2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
  3. บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับการรับรองสถานภาพการพำนักในฐานะนักการทูตและข้าราชการ
  4. บุคคลที่ได้รับเชิญจากหัวหน้าหน่วยราชการในประเทศญี่ปุ่น
  5. บุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับบุคคลในข้อ (3) และ (4) ตามกฎระเบียบ กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น

เว็บไซด์กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น www.moj.go.jp
เว็บไซด์ กรมตรวจคนเข้าเมือง ประเทศญี่ปุ่น www.immi-moj.go.jp/index.html
Back to the list