ข่าวกงสุล


คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น ปี 2559 ฉบับออนไลน์

03/03/2016

“คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น” เล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิมพ์ขึ้น โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโอซากาและเขตคันไซ และจัดทำรูปเล่มให้เล็กลง เพื่อความสะดวกในการพกพา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์จากกระทรวงการต่างประเทศ

นโยบายหลักประการหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศคือการช่วยเหลือคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน ซึ่ง “คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น” เล่มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยที่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่น ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน การติดต่อขอรับบริการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา รวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ควรได้รับและสามารถเรียกร้องจากภาครัฐญี่ปุ่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยในญี่ปุ่นจะได้รับประโยชน์จาก “คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น” เล่มนี้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีรับฟังคำติชมเพื่อปรับปรุงข้อมูลสำหรับการจัดทำ “คู่มือคนไทยในญี่ปุ่น” เล่มต่อไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดาวโหลดคู่มือคนไทยในญี่ปุ่น ฉบับออนไลน์
Back to the list