ข่าวกงสุล


มาตรการคำสั่งให้ออกจากประเทศญี่ปุ่น กรณีคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์หรือหนีวีซ่า)

29/06/2016

สถานะ ณ 1 มกราคม 2559 มีคนไทยพำนักอยู่ในญี่ปุ่นผิดกฎหมายทั้งสิ้น 5,959 คน (สถิติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจึงได้ขอความร่วมมือสถานทูตฯ ในการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินกำหนด (โอเวอร์สเตย์หรือหนีวีซ่า) เข้ามอบตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น โดยใช้ประโยชน์จากมาตรการคำสั่งให้ออกจากประเทศญี่ปุ่น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ สถานทูตฯ ได้ปรับคำแปลภาษาไทยบางส่วนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
Back to the list