ข่าวกงสุล


คำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง

09/10/2009

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คนไทยที่ถือหนังสือเดินทาง ระบบเก่าและพำนักอยู่ห่างไกลจากกรุงโตเกียวสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุหนังสือเดินทาง ระบบเก่าทางไปรษณีย์ได้
Back to the list