ข่าวกงสุล


การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

09/10/2009

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit) ครั้งละ
 2. ประเภทท่องเที่ยว (Tourist) ครั้งละ
 3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant)
 1. 3.1 ใช้ครั้งเดียว
 2. 3.2 ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี
 3. 3.3 ใช้ได้หลายครั้งในสามปีตามโครงการ APEC
 4. 3.4 ใช้ได้หลายครั้งในสามปี
 1. 3,500 เยน
 2. 4,500 เยน
 3.  
 1. 9,000 เยน
 2. 22,000 เยน
 3. 22,000 เยน
 4. 44,000 เยน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

13 กรกฎาคม 2550
Back to the list