ข่าวกงสุล


การติดต่อราชการกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

09/10/2009

ในการติดต่อราชการกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สำหรับงานด้านกงสุล นิติกรณ์ (แจ้งสมรส หย่า รับรองเอกสาร ฯลฯ) ขอให้ท่านติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ ของสถานเอกอัครราชทูตโดยตรง ทั้งนี้ จะมีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุ และมีใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดยทางราชการ ท่านไม่จำเป็นต้องติดต่อผ่านบุคคลอื่นใด ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น ยังอาจจะทำให้มีความล่าช้าเพราะหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์


หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

  03 3477 2274 ต่อ 274 (คุณระพีพงษ์)
Back to the list