ข่าวกงสุล


ผลจากการใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองแบบใหม่ของ ตม. ญี่ปุ่น

09/10/2009

กองการตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศในวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ว่า ระบบตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพ หรือการตรวจสอบลายนิ้วมือสำหรับบุคคลต่างชาติซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 นั้น พบว่า


กองการตรวจคนเข้าเมืองสามารถป้องกันมิให้บุคคลที่ใช้หนังสืือเดินทางของผู้อื่นพยายามเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นจำนวน 95 ราย ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวมไปถึงโดยการสัมภาษณ์ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมามีจำนวน 588 ราย ลดจำนวนลงจากค่าเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2549 ซึ่งมีจำนวน 765 คนลงอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าระบบตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพประสบความสำเร็จในการป้องกันมิให้มีผู้พยายามลักลอบเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย


(ที่มา หนังสือพิมพ์ Nihon Keizai Shimbun ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2550)
Back to the list