ข่าวกงสุล


ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนคนต่างด้าวในญี่ปุ่น

09/10/2009

(ตามที่ปรากฏใน Japanese Morning Press Highlights ประจำวันที่ 25 ม.ค. 51 หน้า 8 จัดทำโดยสอท. สหรัฐฯ) สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้


  1. กระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร และกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นจะยกเลิกระบบการลงทะเบียนคนต่างด้าวซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลบุคคลแบบแยกส่วน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบประวัติของคนต่างด้าวได้ เช่น การมีครอบครัวหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ นอกจากนี้ คนต่างด้าวจะต้องนำบัตรต่างด้าวที่ออกโดยเขตติดตัวไปด้วยทุกที่
  2. ระบบการลงทะเบียนแบบใหม่จะคล้ายกับระบบการลงทะเบียนคนญี่ปุ่น ทำให้สามารถตรวจสอบประวัติของคนต่างด้าวได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การเกิด การเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว และการแต่งงาน ซึ่งคนต่างด้าวจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อเขต นอกจากนี้ ระบบใหม่ยังสามารถป้องกันกรณีคนต่างด้าวไม่มีประกันสุขภาพ หรือการไม่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องบุตรได้ ทั้งนี้ ภายใต้ระบบใหม่ คนต่างด้าวจะได้รับบัตรผู้มีถิ่นพำนัก ซึ่งจะมีชื่อ ที่อยู่ และรูปของคนต่างด้าวปรากฏอยู่ โดยคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น อยู่แล้วสามารถรับบัตรต่างด้าวได้ที่ ตม. ในเขตของตน คนต่างชาติที่จะเดินทางมาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะได้รับบัตรต่างด้าวที่สนามบิน
  3. กระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร และกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นจะเสนอกรอบโครงร่างของ ระบบใหม่ในเดือนมี.ค. 51 และเสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อสภา Diet ในการประชุมสมัยสามัญในปีหน้า (พ.ศ. 2552)
Back to the list