ข่าวกงสุล


ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรับรองเอกสารอิเลคโทรนิคส์ของหอการค้าไทย

09/10/2009

เอกสารออกโดยหอการค้าไทยที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ลงนามรับรองและดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น เมื่อนำมาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเอกสาร ผู้ร้องต้องยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารที่ต้องการรับรอง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีการรับรองเอกสารทางระบบอินเตอร์เน็ต
Back to the list