ข่าวกงสุล


ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548

09/10/2009

ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จำนวนมากเนื่องจากหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหาย สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์บางส่วนของระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ให้ทราบ ดังนี้


  1. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารราชการ ซึ่งในระเบียบการในปกหลังด้านในของหนังสือเดินทาง ระบุว่า หนังสือเดินทางเป็นเอกสารมีค่าและเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลไทยดังนั้นการนำหนังสือเดินทางไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือการที่หนังสือเดินทางอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถยกเลิกและเรียกคืนหนังสือเดินทางได้
  2. กรณีหนังสือเดินทางสูญหายเกินกว่า 2 ครั้งในรอบ 1 ปี นับจากวันขอครั้งแรก โดยไม่มีเหตุอันควร สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถปฏิเสธการออกหนังสือเดินทาง โดยจะออกหนังสือสำคัญประจำตัว ( CI ) ให้เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย
  3. กรณีแจ้งว่าหนังสือเดินทางสูญหาย แต่ไม่หายจริง ถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

31 มีนาคม 2551
Back to the list