ข่าวกงสุล


โรงเรียนสอนภาษาในญี่ปุ่นบางแห่งมีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ

09/10/2009

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสอนภาษาในญี่ปุ่นบางแห่งมีพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือ


ปัจจุบันนักเรียนและนักศึกษาไทยสนใจและเดินทางมาเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นในโรงเรียนสอนภาษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดี และมีความน่าเชื่อถือ


อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นบางแห่งมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ผู้สนใจจึงควรเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวัง ตรวจสอบเงื่อนไขและข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจ โดยมากโรงเรียนมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น ให้นักเรียนมาเรียนหนังสือที่ญี่ปุ่นโดยอ้างว่าเป็นการให้ทุนการศึกษา ให้ทำสัญญากับทางโรงเรียนโดยเรียกเก็บค่าประกันจำนวนมาก และริบเงินประกันเมื่อเกิดข้อขัดแย้งใดๆ กับทางโรงเรียน หรือให้นักเรียนทำงานในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดี เมื่อนักเรียนเดินทางมาถึง ปรากฏว่าจะต้องทำงานตามโรงงานแบบกรรมกรไร้ฝีมือ เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่ากินอยู่ และการเรียนหรืองานที่ไม่ตรงกับที่ได้โฆษณาหรือที่แจ้งไว้ หรือชั่วโมงการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนหนังสือ โดยอ้างว่าจะได้รับค่าจ้างเพื่อมาสนับสนุนค่าเล่าเรียน และบางครั้งนักเรียนต้องทำงานเกินเวลาที่ได้รับอนุญาให้ทำงาน ในด้านการเรียน ปรากฏว่าสถานที่เรียนไม่เหมาะสม จำนวนครูไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน


สภาพดังกล่าว ได้สร้างความเสียหายแก่นักเรียนอย่างมาก นอกจากนักเรียนจะไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นตามที่ได้ตั้งใจ ต้องทำงานหนักไม่มีเวลาพักผ่อน และรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในญี่ปุ่น ยังทำให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก


สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะไปเรียนภาษาในประเทศกับสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในญี่ปุ่น อีเมล์ csctokyo@sepia.ocn.ne.jp หรือสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อีเมล์ infosect@thaiembassy.jp ก่อนที่จะทำสัญญาใดๆ กับโรงเรียน


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

6 กรกฎาคม 2551
Back to the list