ข่าวกงสุล


การเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวคนต่างด้าวในญี่ปุ่น

09/10/2009

นสพ. Yomiuri ฉบับประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 และนสพ. Japan Times ฉบับประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ลงข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวคนต่างด้าวในญี่ปุ่น ดังนี้


  1. กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ. แก้ไขกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Law) ต่อสภา Diet ในการประชุมสมัยนี้ ให้ยกเลิกบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (Alien Registration Cards) ที่ใช้ในปัจจุบัน และเตรียมออกบัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card) รุ่นใหม่ ให้แก่คนต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น โดยจะบันทึกชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ที่อยู่ สถานะการพำนักในญี่ปุ่นและระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอาศัยของผู้ถือบัตรลงในบัตร และจะออกบัตรนี้แก่ผู้ที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่น อย่างถูกกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สามารถตรวจสอบผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้น
  2. พรบ. ดังกล่าวกำหนด
    1. ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่น จะต้องขึ้นทะเบียนต่อกองตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอรับบัตรประจำตัวผู้พำนัก รวมทั้งรายงานให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น การย้ายที่อยู่ สถานที่ทำงาน หรือโรงเรียน (ในอดีตจะต้องขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ตำบล หรืออำเภอที่ตนอาศัยอยู่)
    2. สถานะพำนักอาศัยใหม่สำหรับผู้ฝึกงานภายใต้โครงการของรัฐบาลญี่ปุ่น (Training Labour) ซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกงานเหล่านี้ได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้จากกฎหมายแรงงานญี่ปุ่น
    3. ยุบรวมประเภทนักศึกษาระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัย (College Students) และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น (Pre-college students) โดยจะไม่มีการแบ่งประเภท
Back to the list