ข่าวกงสุล


แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิฯ

09/10/2009

ข่าวประชาสัมพันธ์


คนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว หากท่านมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนเสียง หรือถอนชื่อเพื่อกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง/ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิฯ แล้วส่งกลับมายังสอท.ฯ ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย ตามที่อยู่ต่อไปนี้ :


Royal Thai Embassy (ฝ่ายกงสุล)

3-14-6 Kami-osaki, Shinagawa-ku, Tokyo

〒141-0021


แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิฯ
Back to the list