ข่าวกงสุล


การเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่น

01/12/2009

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมและควบคุมข้อมูลชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่นระยะกลางถึงระยะยาว

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ชาวต่างชาติจะได้รับความสะดวกมากขึ้นโดย
 2. เพิ่มระยะเวลาพำนักอาศัยในญี่ปุ่นจาก สูงสุด 3 ปี เป็น 5 ปี
 3. เพิ่มระยะเวลาพำนักอาศัยในญี่ปุ่นจากสูงสุด 2 ปี 3 เดือน เป็น 4 ปี 3 เดือน สำหรับผู้มีสถานะพำนักอาศัยประเภทศึกษาต่อ (เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2552)
 4. อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีสถานะพำนักอาศัยในญี่ปุ่นถูกต้อง เดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขออนุญาตเดินทางเข้าญี่ปุ่นอีก (Re-entry Permit) หากเดินทางออกและเข้าญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 1 ปี
 5. ระยะเวลาที่ได้อนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นได้อีก (Re-entry Permit) เพิ่มจากสูงสุด 3 ปี เป็น 5 ปี

 

วันเริ่มบังคับใช้บัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

 

ผู้เข้าข่ายต้องขอรับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ

ชาวต่างชาติทุกคนที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่นตั้งแต่ระยะกลางถึงระยะยาวจะต้องเข้าขอรับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นที่พำนักอาศัยอยู่ ยกเว้น

 

 1. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นน้อยกว่า 3 เดือน
 2. ผู้ที่ได้รับสถานะพำนักอาศัยประเภทระยะสั้น
 3. ผู้ที่ได้รับสถานะพำนักอาศัยประเภทการทูตและประเภทราชการ
 4. ผู้ที่กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นลงความเห็นว่ามีคุณสมบัติเช่นเดียวกับบุคคลข้างต้นตาม
  กฎกระทรวงฯ
 5. ผู้ได้รับสถานพำนักอาศัยถาวรแบบพิเศษ
 6. ผู้ที่ไม่มีสถานะพำนักอาศัย

 

บุคคลที่เข้าข่ายสามารถขอรับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ จะได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินเมื่อเดินทางเข้าประเทศ หรือเมื่อได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานะพำนักอาศัยใหม่ หรือขยายระยะเวลาการพำนักอาศัย ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น

 

เมื่อใดควรไปขอรับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ

เมื่อมีประกาศบังคับใช้บัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ แล้วนั้น ผู้เข้าข่ายต้องขอรับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ ไม่จำเป็นต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นทันที เพื่อขอรับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ ทั้งนี้

 

 1. ผู้มีสถานะพำนักอาศัยอื่นๆ นอกเหนือจากสถานะพำนักอาศัยประเภทถาวร จะได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ เมื่อยื่นขอรับสถานะพำนักอาศัยใหม่ หรือเมื่อขอยื่นขยายระยะเวลาพำนักอาศัยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น
 2. ผู้ที่มีสถานะพำนักอาศัยประเภทถาวรจะต้องยื่นขอรับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ ภายใน 3 ปีหลังจากมีประกาศให้บังคับใช้บัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ

 

ข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ

บัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ บรรจุชิพเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและแก้ไข ข้อมูลที่ปรากฏบนตัวบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ จะน้อยกว่าบัตรประจำตัวคนต่างด้าวฯ (บัตรปัจจุบัน) โดยจะไม่ระบุชื่อเจ้าบ้าน จังหวัดเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง อาชีพ ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานที่ผู้ถือบัตรสังกัด แต่จะระบุข้อมูลผู้ถือบัตร ดังนี้

 

 1. ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ พื้นที่ทีสังกัด
 2. ที่อยู่อาศัย
 3. ประเภทสถานะพำนักอาศัย ระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอาศัย วันสถานะพำนักอาศัยสิ้นสุด
 4. ประเภทการขอรับสถานะพำนักอาศัย วันที่ได้รับสถานะพำนักอาศัย
 5. จำนวนบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ วันออกบัตร วันหมดอายุบัตร
 6. ข้อมูลว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานหรือไม่
 7. ข้อมูลว่าได้รับอนุญาตให้สามารถทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากที่สถานะพำนักอาศัยอนุญาต
  หรือไม่

 

อายุบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ

 1. ผู้มีสถานะพำนักอาศัยประเภทถาวรและมีอายุมากกว่า 16 ปี บัตรจะหมดอายุหลังจากวันออกบัตร 7 ปี
 2. ผู้มีสถานะพำนักอาศัยอื่นนอกจากประเภทถาวรและมีอายุมากกว่า 16 ปี บัตรจะหมดอายุเมื่อสถานะพำนักอาศัยของผู้ถือบัตรสิ้นสุด
 3. ผู้มีสถานะพำนักอาศัยประเภทถาวรและมีอายุน้อยกว่า 16 ปี บัตรจะหมดอายุเมื่อผู้ถือบัตรมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์
 4. ผู้มีสถานะพำนักอาศัยอื่นนอกจากประเภทถาวรและมีอายุน้อยกว่า 16 ปี บัตรจะหมดอายุเมื่อผู้ถือบัตรมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อสถานะพำนักอาศัยของผู้ถือบัตรสิ้นสุด (ใช้เกณฑ์ที่มาถึงก่อน)

 

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

 1. ยุบรวมสถานะพำนักอาศัยประเภทนักศึกษาระดับอาชีวะและมหาวิทยาลัย (College Students) และประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น (Pre-college students) เป็นประเภท College Students อย่างเดียว
 2. อนุญาตให้ผู้ที่มีสถานะพำนักอาศัยถูกต้องและกำลังยื่นขอรับสถานะพำนักอาศัยใหม่หรือยื่นขอขยายระยะเวลาพำนักอาศัยเดิม สามารถอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้อีก 2 เดือนหลังจากกำหนดวันสถานะพำนักอาศัยที่มีอยู่สิ้นสุด หรือจนกระทั่งผลการขอรับสถานะพำนักอาศัยใหม่ออก (เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2552)
 3. ลูกเรือจะต้องแสดงใบอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่ายใบหน้าต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบรูปถ่ายใบหน้ากับตัวจริงว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
 4. เพิ่มบทลงโทษที่เกี่ยวกับการจัดการและควบคุมผู้พำนักอาศัยในญี่ปุ่น
  4.1   เกณฑ์การเพิกถอนสถานะพำนักอาศัย
   
  • หากบุคคลนั้นได้รับสถานะพำนักอาศัยมาโดยการมิชอบ
  • หากผู้ที่มีสถานะพำนักอาศัยประเภทคู่สมรสล้มเหลวในการประพฤติตนให้เหมาะสมในฐานะคู่สมรสเป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น (ยกเว้นสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุผลสมควร)
  • หากแจ้งที่อยู่เท็จ หรือไม่ดำเนินการแจ้งที่อยู่ต่อหน่วยงานท้องถิ่นประจำเขต อำเภอ ตำบล หรือหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ภายใน 14 วันหลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ หรือเมื่อเปลี่ยนที่อยู่พำนักอาศัยในญี่ปุ่น

  4.2  

  เกณฑ์การเนรเทศกลับประเทศ
   
  • หากทำการปลอมแปลงหรือแก้ไขบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ
  • หากได้รับโทษจำคุกหรือโทษขั้นหนักอื่นๆ ฐานแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ ฐานฝ่าฝืนไม่ยื่นเรื่องขอรับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ และฐานไม่สามารถแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่พนักงานเมื่อขอเรียกตรวจ

  4.3  

  บทลงโทษ
   
  • ได้รับโทษหากแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ และไม่ยื่นเรื่องขอรับบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ และไม่ปฎิบัติตามกฎที่บังคับให้พกบัตรติดตัวตลอดเวลาและต้องสามารถแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่พนักงานเมื่อขอเรียกตรวจ
  • ทบทวนบทลงโทษเกี่ยวกับกับการส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานผิดกฎหมาย
  • เพิ่มบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหรือแก้ไขบัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัยฯ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact.html

Tokyo Regional Immigration Bureau (Tel: 03-5796-7111)

 

ที่มา

แผ่นพับตม.ญี่ปุ่น เรื่อง Changes to the Immigration Control Act (Outline of the 2009 Partial Amendment to the Immigration Control and Refugee Recognition Act and other statutes)
Back to the list