ข่าวกงสุล


ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

26/10/2012

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง

นอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

 

ตามที่ท่านได้เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักรไว้นั้น หากท่านมีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ขอให้ท่านกรอกแบบคำขอยกเลิกให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบบัตรประชาชน โดยท่านสามารถดำเนินการยื่นคำร้องได้ ดังนี้

 

1. ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ หรือที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่

2. มอบหมายผู้อื่นมายื่นคำร้องที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

3. ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่

 

ทั้งนี้ สามารถ Download ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง พร้อมแบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนได้ที่ www.ect.go.th
Back to the list