ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย

28/08/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในประเทศไทย - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถติดต่อขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแจ้งความประสงค์ขอบริจาคได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list