ข่าวกงสุล


ประกาศ เรื่องการติดต่อรับบริการด้านกงสุล ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

15/07/2021

ประกาศ เรื่องการติดต่อรับบริการด้านกงสุล

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลทุกวันจันทร์ – ศุกร์

เวลายื่นเรื่องนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน

ในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จนถึงการสิ้นสุดการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

10.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 14.30 น.

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของทางการญี่ปุ่น และเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ประสงค์รับบริการ กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงให้การบริการดังเช่นที่ผ่านมา กล่าวคือ เปิดให้ผู้รับบริการสามารถรับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หลังจากนั้น สามารถนำบัตรคิวกลับมายื่นขอรับบริการได้ตามเวลาที่กำหนด โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าก่อน และขอความกรุณาแสดงบัตรคิวภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

■ หนังสือเดินทาง


- ผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง โปรดลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าตามลิงค์ด้านล่าง
                   สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งบัตรประชาชน สามารถลงทะเบียนได้ในลิงค์นี้

- เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทาง >>> Link

"กรุณาเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกให้รอบคอบก่อนลงทะเบียน เนื่องจากการลงทะเบียนซ้ำ   
จะเป็นการตัดสิทธิ์ผู้อื่น หากระบบตรวจพบการลงทะเบียนซ้ำ สำหรับบุคคลเดียวกันในวันและเวลาที่ต่างกัน
ระบบจะตัดสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"

(ท่านสามารถมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หลังจากที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุแล้ว โดยไม่เสียค่าปรับใดๆ)

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทางได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 090-1216-3168
ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. 


- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาโปรดนัดหมายที่
โทร :06-6262-9226, 06-6262-9227
อีเมล์: rtcgosaka.consularsection@gmail.com
Facebook: 
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา


- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ โปรดนัดหมายที

โทร : 092-739-9090 
อีเมล์ : consular.FUK@mfa.mail.go.th
Facebook: 
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ


บัตรประชาชน


- ผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรประชาชน โปรดลงทะเบียนออนไลน์เพื่อนัดหมายล่วงหน้าตามลิงค์ด้านล่าง

                                     สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำบัตรประชาชนเท่านั้น กรุณาลงทะเบียนที่ลิงค์นี้

หมายเหตุ บัตรประชาชนเริ่มลงทะเบียนระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
- เอกสารประกอบการทำบัตรประชาชน>>>
 
Link

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 090-1216-3168
ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. 

■ นิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัว


-ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าตามลิงค์ด้านล่าง 

- เอกสารประกอบการทำเรื่องนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร >>> Link
- แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ>>> 
Link

สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 090-8849-7785
ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. 


■ การรับรองเอกสาร (นินโช 認証)


 - ผู้ที่ประสงค์จะรับบริการรับรองเอกสาร (นินโช) โปรดลงทะเบียนนัดหมายได้ตาม url ด้านล่าง   


สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรับรองเอกสารได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 090-8849-7785
ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น. 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้มาขอรับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลาที่รับบริการ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อ และขอสงวนสิทธิงดให้บริการผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการน่าสงสัย หรือมีประวัติเพิ่งเดินทางเข้าญี่ปุ่นและยังกักตัวไม่ครบ 14 วัน
- ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
- โปรดใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อซึ่งจัดเตรียมไว้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ทำความสะอาดมือและข้อมือ
- ขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือหายใจไม่สะดวก งดการเดินทางไปรับบริการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

15 กรกฎาคม 2564
Back to the list