ค้นหา

 
Found: 500

Thailand's cabinet raises incentive rebate for foreign film production up to 20%

... Incentive Measures belong to the Thailand Film Office (TFO), Department of Tourism, by implementing this scheme, Thailand intended to reward filmmakers who invest 50 million baht or more in filming in Thailand. Since the program was first introduced in 2017, there have been a total of 43 projects that have opted to participate, which brought in more than 8,560 million baht to boost Thailand Economy. The primary incentive of this scheme is a 15% cash rebate + 5% of additional incentive as follows: +5% In promoting Thai Tourism, Soft ...
14/11/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอประกาศงดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราว

... ไปพลางก่อน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-3408-7786 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 15.00 – 17.30 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 11 พฤศจิกายน 2565
14/11/2022

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณคุณอิ้งค์ วรันธรฯ ศิลปินนักร้องชาวไทย ที่ช่วยเผยแพร่ T-Pop ไทยในญี่ปุ่น

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณนายดนุภพ ...

Ambassador thanked “Ink” Waruntorn PAONIL for promoting T-Pop in Japan.

On 14 November 2022, H.E. Mr. Singtong LAPISATEPUN, Ambassador of Thailand to Japan, hosted a luncheon in honor of Mr. Danuphop KAMOL, Vice President, Muzik Move Co.,Ltd., “Ink” Waruntorn PAONIL, a Thai artist well known both in Thailand and Japan,...

日本でT-Popを広めるイン・ワラントーンに大使が感謝

2022年11月14日、シントン・ラーピセートパン大使はタイの音楽事務所Muzik Moveのダヌポップ・カモン副社長、日タイ両国で人気のアーティストであるワラントーン・パオニン(イン)さんとMuzik Move及びBoxx ...

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และประสงค์ขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

... ขอแจ้งตายที่อำเภอญี่ปุ่น 2. ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น ( โคเซกิโทฮง ) 1 ชุด ที่ระบุว่าคู่สมรสถึงแก่กรรมจากอำเภอญี่ปุ่น ... ... (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) อีก 4. แปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) และเอกสารแนบทุกหน้าที่ผ่านการประทับตรารับรองตามข้อ ...
04/11/2022

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

... ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า ( ริคงจุริโชเมโช ) 1 ชุด จากอำเภอญี่ปุ่น 3. แปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า ... ... แล้วจึงนำไปประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ( ไกมุโช ) ตามลำดับ 4. แปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า (ริคงจุริโชเมโช) ...
04/11/2022

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

... แล้ว ไปขอจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น  3. ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส ( คนอินจุริโชเมโช ) 1 ชุด จากอำเภอญี่ปุ่น  4. แปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) เป็น ภาษาอังกฤษ และนำไปประทับตรารับรองลายมือชื่อผู้แปลที่โนตารีพับลิค ...
04/11/2022

配偶者が亡くなった場合(2022年10月1日より)

... の申請ができます。申請者本人がタイの市区役所にて直接申請することも可能ですが、タイへの帰国が難しい方は、在東京タイ王国大使館にて委任状を申請することも可能です。委任状を申請の方は、以下の書類をご準備下さい。 1.  委任状申請書(委任状申請書は在東京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。) 2.  パスポート 3.  国民身分証明書 4.  タイ住居登録証のコピー 5.  氏名変更証明書( 氏名を変更したことがある場合) 6.  家族身分登録書(婚姻) 7.  在留カード 8.  配偶者死亡事項の記載がある戸籍謄本( 配偶者が日本国籍者の場合) ...
04/11/2022

離婚(2022年10月1日より)

... 日本の市区役所にて離婚手続きが終わり次第、タイの市区役所にて「家族身分登録書(離婚)」の申請が必要になります。申請者本人がタイの市区役所にて直接申請することも可能ですが、タイへの帰国が難しい方は、在東京タイ王国大使館にて委任状を申請することも可能です。委任状を申請の方は、以下の書類をご準備下さい。 1.  委任状申請書(委任状申請書は在東京タイ王国大使館ホームページからダウンロードできます。) 2.  パスポート 3.  国民身分証明書 4.  タイ住居登録証のコピー 5.  氏名変更証明書( 氏名を変更したことがある場合) 6.  タイ婚姻証明書もしくは家族身分登録書(婚姻) 7.  在留カード 8.  離婚事項の記載がある戸籍謄本( ...
04/11/2022
Pages: 1 2 3 4 5 ... 50 Next
  relevance date