ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ยุวเกษตร [x]

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่น 37 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โดยใช้นวัตกรรมทำให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ใช้หุ่นยนต์ โดรน และ GPS เป็นต้น การที่ยุวเกษตรไทยได้มีโอกาสมาทำการเกษตรและอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ... ... เป็นความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) ภายใต้โครงการ The ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan เปิดโอกาสให้ทุนแก่เยาวชนเกษตรจากประเทศไทย ...
  relevance date