ค้นหา

 
Found: 30

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน ”  เช่น “7 OCT flight-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE” เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯออกหนังสือ COE ให้ทางอีเมล์ 2.1) หนังสือเดินทาง 2.2) บัตรโดยสาร 2.3) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine ...
18/09/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... –ชื่อของคนไทยที่เป็นครอบครัวที่เดินทางด้วยกัน” เช่น “4 NOV flight-SAKURA JAIDEE-Family of Mr. KONTHAI JAIDEE” เพื่อสถานเอกอัครราชทูตออกหนังสือ COE ให้ทางอีเมล์ 2.1) หนังสือเดินทาง 2.2) บัตรโดยสาร 2.3) เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine ...
16/10/2020

Announcement on working hours of the consular services starting on 1 October 2021

... October 2021. For more information on visa applications and Visa Exemption scheme, please visit http://site.thaiembassy.jp/en/visa/type/ 3. Please note that all Thai and foreign travelers from Japan are required to obtain the Certificate of Entry (COE) issued by the Royal Thai Embassy, the Royal Consulate-General in Osaka or the Royal Consulate-General in Fukuoka, present medical test results before entering Thailand, be quarantined for up to 7, 10 or 14 days depending on conditions at a certified ...
30/09/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

... ที่หมายเลขโทรศัพท์แนบท้ายประกาศนี้ 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๖....
11/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

... ที่หมายเลขโทรศัพท์แนบท้ายประกาศนี้ 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๖....
11/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

... อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวได้ 2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๗....
21/06/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการด้านกงสุลในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียว

... ที่หมายเลขโทรศัพท์แนบท้ายประกาศนี้ ๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๖....
23/04/2021

การให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

... อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวได้ ๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๗....

การให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงโตเกียวและจังหวัดใกล้เคียง

... อาจไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ถือบัตรคิวดังกล่าวได้ ๒. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการการทำหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย(Certificate of Entry หรือ COE) สำหรับคนไทย ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๓๐ - ๑๗....

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... มกราคม 2564 สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในญี่ปุ่นทั้ง 2 แห่ง ได้อำนวยความสะดวกออกCertificate Of Entry (COE) ให้คนต่างชาติ (95% เป็นชาวญี่ปุ่น) เดินทางมาไทยแล้ว 7,788 คน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่นยังคงดำเนินไป/ฟื้นตัวได้ ...
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date