ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เยาวชนเกษตรไทย [x]

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่น 37 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... จะเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศไทยได้ อนึ่ง โครงการผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น เป็นความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรประเทศญี่ปุ่น (The Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) ภายใต้โครงการ The ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan เปิดโอกาสให้ทุนแก่เยาวชนเกษตรจากประเทศไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มาเรียนรู้ในรูปแบบการฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น
  relevance date