ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — COE [x]

領事業務と 新型コロナウィルス感染対策に関するお知らせ

... ただし、上記の事前オンライン予約が行えない方に対し、午前9時より整理券をお配り致します。整理券を受け取った方は、大使館が指定する時間に整理券を提示し、申請を行うことができます。ただし、大使館は事前予約をされた方に対し優先的に申請受付を行います。また、整理券を受け取った方であっても、大使館が指定した時間内にお越し頂けない場合は、申請受付できない場合もございますので、予めをご了承下さい。 2. ビザ申請ご希望の方は、ビザ申請オンライン事前予約(VABO)システム ( http://site.thaiembassy.jp/jp/visa/prepare/5000/ )にて、事前予約が必要となります。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類のビザ申請を受付けております。また、ビザ免除対象国の入国も2020年12月22日から可能となっております。2021年10月1日より、オンアライバルビザの発給が再開します。 ... ... 現在、タイ国内における新型コロナウィルス感染拡大防止のため、タイ国籍を有するか否かにかかわらず、タイへ渡航する全ての渡航者は、入国前に在東京タイ王国大使館、在大阪タイ王国総領事館、在福岡タイ王国総領事館から発行された入国許可書(COE)が必要となります。また、タイ入国前に英文診断書の取得やタイ入国後の隔離施設(隔離期間は、条件により7日間、10日間、14日間と異なります)の予約確認書等、その他必要書類が必要となります。 ...
30/09/2021

Announcement on working hours of the consular services starting on 1 October 2021

... specified time. 2. For visa application, please make an online appointment in advance via the Visa Appointment Booking Online (VABO) system ( http://site.thaiembassy.jp/en/visa/about/426/ ). Currently, the Royal Thai Embassy accepts all types of visa applications.... ....jp/en/visa/type/ 3. Please note that all Thai and foreign travelers from Japan are required to obtain the Certificate of Entry (COE) issued by the Royal Thai Embassy, the Royal Consulate-General in Osaka or the Royal Consulate-General in Fukuoka, present ...
30/09/2021

在東京タイ王国大使館 東京都の緊急事態宣言発令中の領事業務に関するお知らせ

....thaiembassy.jp/th/services/passport/ 認証/戸籍 http://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/ タイ国民身分登録証 http://site.thaiembassy.jp/th/services/id-card/ 2. 外国籍者のタイ入国のための査証及び入国許可書(COE)について 外国籍者の査証申請ご希望の方は、査証申請オンライン事前予約(VABO)システム ( http://site.thaiembassy.jp/en/visa/about/426/ ) にて、 事前予約が必要です 。現在、在東京タイ王国大使館では、タイ国内の緊急事態宣言発令前と同様、全種類の査証申請を受付けております。また、査証免除対象国の入国も2020年12月22日から可能となっております。ただし、オンアライバルビザの入国は未だ許可されておりません。 ...
11/07/2021

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... สำเนาการตรวจลงตรา ( Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่  vabo.thaiembassy.jp ) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 1) เอกสาร COE 2) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ( Fit to Fly/Travel Health Certificate) ซึ่งได้รับการออกให้ระยะเวลาไม่เกิน ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 3.1) เอกสาร COE (ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกให้เมื่อได้รับเอกสารในข้อ 2 ครบ) 3.2) Declaration Form ที่ผู้ร้องลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ ...
16/10/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2563

... สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 3.1) เอกสาร COE (ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกให้เมื่อได้รับเอกสารในข้อ 2 ครบ) 3.2) Declaration Form ที่ผู้ร้องลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ ...
18/09/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน กันยายน 2563

... สำเนาการตรวจลงตรา (Visa) หรือ Re-entry permit ที่มีอายุ (โปรดดูรายละเอียดการจองคิว และเอกสารที่ต้องใช้ที่ vabo.thaiembassy.jp) 3) ในวันเดินทาง ผู้โดยสารชาวต่างชาติจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินและต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 3.1) เอกสาร COE (ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาออกให้เมื่อได้รับเอกสารในข้อ 2 ครบ) 3.2) Declaration Form ที่ผู้ร้องลงนามรับทราบข้อปฏิบัติ ...
17/08/2020
  relevance date