ค้นหา

 
Found: 15
Where: tags — SME [x] Thailand [x]

Trainees of the High Level Executive of the Budget Division Course, Batch 5, Visited the Embassy

... Chaivaivid, Minister welcomed the trainees of the high level executive of the budget division course, batch 5 and gave a briefing on Thailand – Japan relations at the hall of the Royal Thai Embassy. In addition, they listened to the briefing of the agriculture ... ... Office of Agricultural Affairs in Tokyo by Mr. Choltisak Chawpaknum, Minister Counsellor (Agriculture) as well as Japan’s SME Policy by the representative of the Ministry of Economy Trade and Industry of Japan.
24/05/2018

Food Industry Seminar

... Phisalaphong, Minister-Counsellor to be the representative to welcome guests at the event of "Connecting the Trend of Thailand Food Industry to Business Opportunity" organized by the Office of Industrial Affairs in Tokyo together with the Tokyo SME Support Center (TSSC). It aimed to invite Japanese food entrepreneurs to expand their business in Thailand. More than 100 Japanese entrepreneurs attended the lecture on the current situation of the Thai food industry and the promotion of cooperation between Thai and Japanese food operators. In addition, the consultation service was provided to the ...
04/02/2020

Opening Ceremony of KASIKORNBANK Tokyo Representative Office

... Office, located on the 18th Fl., Toranomon Hills Building. On this occasion, Mr. Banthoon Lamsam, Chairman of the Board and Chief Executive Officer and H.E. Mr. Seiji KOJIMA, Former Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Thailand attended this event as well. The KASIKORNBANK has had a representative office in Tokyo since 2010. With the launch of the ASEAN Community, there will be more business exchanges and activities between Thailand and Japan. So far, competition for ...
12/01/2016

2014.08.27-28 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Regional Conference 2014 ที่ จ.กิฟุ และ จ.ไอจิ

... เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Regional Conference 2014: Indonesia, Thailand and Vietnam ณ จ.กิฟุ และ จ.ไอจิ โดยสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยธนาคาร ... ... การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริม SME ซึ่งถือเป็นนโยบายแห่งชาติ
29/08/2014

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

... และโครงการ EEC เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็น Thailand 4.0 ซึ่งปัจจุบันมีพัฒนาการมีพัฒนาการเป็นอย่างมาก ... ... เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย และ 2) โครงการ Flex Campus ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทย ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date