ค้นหา

 
Found: 52
Where: tags — SMEs [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 กันยายน 2563

... ก่อนหรือหลังการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่มีคนแออัด ❖ รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายขยายระยะเวลาการยื่นใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนแก่พนักงาน SMEs ที่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จำนวนไม่เกิน 330,000 เยน/ราย ออกไปจนถึงปลายเดือนธันวาคม ...
COVID-19
28/09/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2563

... กรกฎาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข สวัสดิการ และแรงงานญี่ปุ่น ได้ประกาศให้พนักงานที่ทำงานให้กับ SMEs และไม่ได้รับเงินค่าจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ สามารถขอรับเงินสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาล ...
COVID-19
10/07/2020
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6
  relevance date