สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังนี้


กองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงต่างประเทศไทย

เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  • 0 2575 1056 - 61

สำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์


กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติ

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์


สำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมือง

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์


กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์(ภาษาไทย)


สำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์


องค์การการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์