งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร

ลงทะเบียนออนไลน์ขอเข้ารับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร การแจ้งตาย การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565) การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565) การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และประสงค์ขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565) การรับบุตรบุญธรรม หนังสือมอบอำนาจ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565) พิมพ์ลายนิ้วมือ การสละสัญชาติไทย การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองสัญชาติไทย หนังสือรับรองลายมือชื่อ หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ