งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร

ลงทะเบียนออนไลน์ขอเข้ารับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร การแจ้งตาย การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง การรับบุตรบุญธรรม หนังสือมอบอำนาจ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส พิมพ์ลายนิ้วมือ การสละสัญชาติไทย การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองสัญชาติไทย หนังสือรับรองลายมือชื่อ หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ