งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย


หากประสงค์จดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถยื่นคำร้องได้ใน 3 กรณี ดังนี้

1. การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย (คู่หย่าทั้งสองฝ่ายมายื่นคำร้องพร้อมกันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

2. การหย่าต่างสำนักทะเบียน (คู่หย่าฝ่ายหนึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และอีกฝ่ายหนึ่งอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ

ไม่สามารถมายื่นคำร้องพร้อมกันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

3. การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

*การหย่าทุกกรณี คู่หย่าจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง พร้อมพยาน 2 คน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดให้มาจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้ง

**การจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่สามารถมอบอำนาจหรือให้ผู้อื่นทำการแทนได้ หากมีผู้อื่นทำการแทนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย ถือว่าเป็นการจดทะเบียนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทยย่อมไม่มีผลสมบูรณ์

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

1. คำร้องนิติกรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

2. บันทึกการสอบสวน สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

3. หนังสือสัญญาหย่า (คู่หย่าทั้งสองฝ่ายต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือสัญญาหย่า พร้อมลงนามให้เรียบร้อย)

4. หนังสือเดินทางฉบับจริง

5. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

6. ทะเบียนบ้านฉบับจริง (หากไม่มีฉบับจริง อนุโลมให้ยื่นสำเนาได้)

7. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย

8. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส

9. หากมีบุตรด้วยกัน และบุตรมีสัญชาติไทย กรุณาเตรียมสูติบัตรของบุตรมาด้วย

10. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)

11. คำพิพากษาของศาลและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดฉบับจริง (เฉพาะกรณีจดทะเบียนหย่าตามคำพิพากษาของศาลเท่านั้น)

12. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. 1 รูป

13. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมสำเนาเอกสารในข้อ 4. - ข้อ 6. มาด้วย

เอกสารของชาวต่างชาติ

1. คำร้องนิติกรณ์

2. บันทึกการสอบสวน สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

3. หนังสือเดินทางฉบับจริง

4. สำหรับชาวญี่ปุ่น กรุณาเตรียมทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ซึ่งผ่านการรับรองโดย

กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 3 เดือน

5. สำหรับชาวต่างชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)

6. ใบสำคัญการสมรสฉบับจริง และสำเนาทะเบียนสมรส

7. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. 1 รูป

หมายเหตุ ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

Back to the list