งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องการขอซื้อที่ดินหรือห้องชุด หรือขอรับโอนที่ดินหรือห้องชุด จะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่า เงินทั้งหมดที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินหรือห้องชุด เป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คู่สมรสคนต่างด้าวจะต้องนำหนังสือรับรองดังกล่าวไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) จากนั้น นำไปขอประทับตรารับรองที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) ที่โนตารีพับลิคนั้นๆ สังกัดอยู่ แล้วจึงนำไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) อีกครั้ง

    *ปัจจุบันโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในกรุงโตเกียว คานากาวะ ชิซึโอกะ ไอจิ โอซากา ฮอกไกโด มิยากิ และฟูกูโอกะ มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) หมายถึง หากยื่นคำร้องที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในจังหวัดดังกล่าว สามารถขอรับตราประทับของโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ได้ในคราวเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) อีก

2. คู่สมรสคนต่างด้าวนำเอกสารที่ผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) แล้ว มายื่นขอประทับตรารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ

  ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้อง สามารถลงทะเบียนขอเข้ารับบริการได้ที่
  http://vabo.thaiembassy.jp/ninsho/
  

สิ่งที่ต้องนำมายื่น

1. คำร้องนิติกรณ์ (หลังทำการจองในระบบออนไลน์ ใบยืนยันการจองและคำร้องจะถูกส่งเข้าอีเมลโดยอัตโนมัติ กรุณาสั่งพิมพ์และนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่จองไว้)

2. หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช่สินสมรสที่ผ่านการประทับตรารับรองจากโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

     *เอกสารมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ประทับตรา

3. ซองสำหรับส่งกลับ ชนิด Letter Pack Light (สีฟ้า)

4. ค่าธรรมเนียม 3,000 เยน

หมายเหตุ  

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ไม่รับรองข้อความในเอกสาร กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำไปขอประทับตรารับรองที่หน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น

2. หากไม่ได้นำใบยืนยันการจองและคำร้องมา จะไม่สามารถยื่นคำร้องได้
Back to the list