งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น
1. นำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกโดยอำเภอไทย และผ่านการประทับตรารับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้ว ไม่เกิน 3 เดือน มาขอประทับตรารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
2. นำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปขอจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น
3. ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนสมรสแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น
4. แปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) เป็นภาษาอังกฤษ และนำไปประทับตรารับรองลายมือชื่อผู้แปลที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) จากนั้น นำไปประทับตรารับรองที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) ที่โนตารีพับลิคนั้นๆ สังกัดอยู่ แล้วจึงนำไปประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ตามลำดับ

***ปัจจุบันโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในกรุงโตเกียว คานากาวะ ชิซึโอกะ ไอจิ โอซากา ฮอกไกโด มิยากิ และฟูกูโอกะ มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) หมายถึง หากยื่นคำร้องที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในจังหวัดดังกล่าว สามารถขอรับตราประทับของโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ได้ในคราวเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) อีก

5. แปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) และเอกสารแนบทุกหน้าที่ผ่านการประทับตรารับรองตามข้อ 4. แล้ว เป็นภาษาไทย                                                                                                        

ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
6. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) และเอกสารแนบทุกหน้าที่ผ่านการประทับตรารับรองตามข้อ 4. แล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทย มาขอประทับตรารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 *** หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง ไม่ต้องยื่นคำร้องตามข้อ 7. - ข้อ 9. ***
7. ขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เพื่อขอบันทึกเรื่องการสมรสที่อำเภอไทย)
8. ขอทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (โดยคู่สมรสฝ่ายที่ไม่สามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อที่อำเภอไทยด้วยตนเองได้ ต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
9. ขอทำหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิงที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เฉพาะฝ่ายหญิงที่ถือสัญชาติไทย)

ขั้นตอนการขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส ที่ประเทศไทย      
10. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) และเอกสารแนบทุกหน้า พร้อมคำแปลภาษาไทยที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย
11. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 10. แล้ว ไปขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส (คร.22) ที่อำเภอไทย
12. ที่ว่าการอำเภอไทยออกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส และแก้ไขคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อสกุลตามสามีหรือภรรยา ภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย
13. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

กรณีจดทะเบียนสมรสกับคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น
 
ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น
1. นำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกโดยอำเภอไทย และผ่านการประทับตรารับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้ว ไม่เกิน 3 เดือน มาขอประทับตรารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
2. นำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปขอจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น 
3. ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) 1 ชุด จากอำเภอญี่ปุ่น 
4. แปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) เป็นภาษาอังกฤษ และนำไปประทับตรารับรองลายมือชื่อผู้แปลที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) จากนั้น นำไปประทับตรารับรองที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) ที่โนตารีพับลิคนั้นๆ สังกัดอยู่ แล้วจึงนำไปประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ตามลำดับ
5. แปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) และเอกสารแนบทุกหน้าที่ผ่านการประทับตรารับรองตามข้อ 4. แล้ว เป็นภาษาไทย

ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
6. นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) และเอกสารแนบทุกหน้าที่ผ่านการประทับตรารับรองตามข้อ 4. แล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทย มาขอประทับตรารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 *** หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง ไม่ต้องยื่นคำร้องตามข้อ 7. - ข้อ 9. ***
7. ขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เพื่อขอบันทึกเรื่องการสมรสที่อำเภอไทย)
8. ขอทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (โดยคู่สมรสฝ่ายที่ไม่สามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อที่อำเภอไทยด้วยตนเองได้ ต้องมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
9. ขอทำหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิงที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เฉพาะฝ่ายหญิงที่ถือสัญชาติไทย)

ขั้นตอนการขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส ที่ประเทศไทย
10. นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) และเอกสารแนบทุกหน้า พร้อมคำแปลภาษาไทยที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย
11. นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 10. แล้ว ไปขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส (คร.22) ที่อำเภอไทย
12. ที่ว่าการอำเภอไทยออกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว-สมรส และแก้ไขคำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อสกุลตามสามีหรือภรรยา ภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย
13. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

การขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสที่ประเทศไทย

หลังจากจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว และประสงค์จะขอบันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสที่อำเภอไทย คู่สมรสทั้งสองฝ่ายสามารถกลับไปยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองที่ประเทศไทย แต่หากไม่สะดวกไปยื่นด้วยตนเอง สามารถขอทำหนังสือมอบอำนาจ บันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง (กรณีฝ่ายหญิงถือสัญชาติไทย) และขอตราประทับรับรองในเอกสารแปลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. คำร้องนิติกรณ์มอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทาง
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
 6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด
 7. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) หากสมรสกับคนญี่ปุ่น
 8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส (คนอินจุริโชเมโช) หากสมรสกับคนไทยหรือคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น
 9. หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่รถยนต์ของคู่สมรส
 10. สำเนาบัตรประชาชนไทยและทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด

  ***กรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการกลับไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่อำเภอไทย โดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุลด้วยได้ สามารถยื่นคำร้องขอทำบันทึกข้อตกลงการใช้ชื่อสกุล และขอตราประทับรับรองในเอกสารแปลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน แล้วจึงนำเอกสารดังกล่าวกลับไปดำเนินการต่อที่ประเทศไทย โดยเตรียมคำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ) และเอกสารตามข้อ 2. - ข้อ 9.

                                                                                                                                                              Back to the list