งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และประสงค์ขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

กรณีคู่สมรสชาวญี่ปุ่นถึงแก่กรรม

ขั้นตอนหลังจากคู่สมรสชาวญี่ปุ่นถึงแก่กรรม
1. ขอแจ้งตายที่อำเภอญี่ปุ่น
2. ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ที่ระบุว่าคู่สมรสถึงแก่กรรมจากอำเภอญี่ปุ่น
3. แปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) เป็นภาษาอังกฤษ และนำไปประทับตรารับรองลายมือชื่อผู้แปลที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) จากนั้น นำไปประทับตรารับรองที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) ที่โนตารีพับลิคนั้นๆ สังกัดอยู่ แล้วจึงนำไปประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ตามลำดับ

***ปัจจุบันโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในกรุงโตเกียว คานากาวะ ชิซึโอกะ ไอจิ โอซากา ฮอกไกโด มิยากิ และฟูกูโอกะ มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) หมายถึง หากยื่นคำร้องที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในจังหวัดดังกล่าว สามารถขอรับตราประทับของโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ได้ในคราวเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) อีก

4. แปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) และเอกสารแนบทุกหน้าที่ผ่านการประทับตรารับรองตามข้อ 3. แล้ว เป็นภาษาไทย

ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
5. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) และเอกสารแนบทุกหน้าที่ผ่านการประทับตรารับรองตามข้อ 3. แล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทย มาขอประทับตรารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 *** หากเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง ไม่ต้องยื่นคำร้องตามข้อ 6. ***
6. ขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (เพื่อขอบันทึกเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองที่อำเภอไทย)

ขั้นตอนการขอบันทึกเพิ่มเติมเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองที่ประเทศไทย
7. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) และเอกสารแนบทุกหน้า พร้อมคำแปลภาษาไทยที่ประทับตรารับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย
8. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 7. แล้ว ไปยื่นคำร้องขอบันทึกเพิ่มเติมเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทย
9. ที่ว่าการอำเภอไทยบันทึกเพิ่มเติมเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย
10. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

กรณีคู่สมรสคนไทยถึงแก่กรรม

ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
1. หากไม่กลับไปดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย สามารถขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ (เพื่อขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทย)

ขั้นตอนการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่ประเทศไทย
1. นำมรณบัตรไทยของคู่สมรสไปยื่นคำร้องขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย
2. ที่ว่าการอำเภอไทยเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย
3. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)

การขอบันทึกเพิ่มเติมเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองที่ประเทศไทย

หากประสงค์ขอบันทึกเพิ่มเติมเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง สามารถกลับไปยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองที่ประเทศไทย หรือขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 1. คำร้องนิติกรณ์มอบอำนาจ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทาง
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
 5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
 6. ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (สมรส)
 7. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด
 8. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) หากคู่สมรสคนญี่ปุ่นถึงแก่กรรม
 9. หนังสือรับรองการจดทะเบียนคนตาย (ชิโบโทโดเคะจุริโชเมโช) หากคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น
 10. มรณบัตร หากคู่สมรสคนไทยถึงแก่กรรม
 11. สูติบัตรบุตร หากมีบุตรด้วยกัน และบุตรมีสัญชาติไทย
 12. สำเนาบัตรประชาชนไทยและทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุดBack to the list