งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การสละสัญชาติไทยการสละสัญชาติไทยของผู้ที่ถือสองสัญชาติและประสงค์จะถือสัญชาติตามบิดาหรือมารดาต่างด้าว

1. หลักฐานและเอกสารประกอบของผู้ขอสละสัญชาติไทย

1.1 คำร้องตามแบบ ส.ช.2, บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย, ประวัติผู้ร้องขอสละสัญชาติไทย (คำร้องทั้งหมด)
1.2 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
1.3 คำร้องยืนยันขอเลือกสัญชาติญี่ปุ่นพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.4 ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่นพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.5 ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.6 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ
1.7 สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ
1.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
1.9 สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ
1.10 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ
1.11 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร 2 ฉบับ
1.12 สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน หรือกองเกิน (แบบ สด.1 หรือ สด.8 หรือ สด.9) 2 ฉบับ

2. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาไทย

2.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
2.2 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
2.4 สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 2 ฉบับ
2.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ
2.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ
2.7 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ

3. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาต่างด้าว

3.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
3.2 สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ

4. หลักฐานและเอกสารประกอบของพยาน 2 ปาก

4.1 บันทึกการสอบสวนพยาน (ขอสละสัญชาติไทย)
4.2 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4.4 สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 2 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ
4.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ
4.7 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ

หมายเหตุ

 1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่ความจำเป็น
 2. ผู้ร้องต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและมาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมบิดามารดาและพยาน 2 ปาก
 3. สำหรับผู้ที่ต้องการไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ประเทศไทย
  - ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการกองบังคับการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
  - ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น
 4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
  66 2252 5961การสละสัญชาติไทยของหญิงไทยที่สมรสกับคนต่างด้าวและประสงค์จะถือสัญชาติตามสามีต่างด้าว

1. หลักฐานและเอกสารประกอบของผู้ขอสละสัญชาติไทย

1.1 คำร้องตามแบบ ส.ช.1,บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย,ประวัติผู้ร้องขอสละสัญชาติไทย (คำร้องทั้งหมด)
1.2 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
1.3 หลักฐานเอกสารที่แสดงว่ากฎหมายด้วยสัญชาติของประเทศญี่ปุ่นยินยอมให้ถือสัญชาติญี่ปุ่นของสามีได้พร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.4 ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่นพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.5 สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากสถาบันการศึกษา 2 ฉบับ กรณีสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในประเทศไทย หรือ หากสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในประเทศญี่ปุ่น กรุณาเตรียมประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.6 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ
1.7 สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ
1.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
1.9 สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ
1.10 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ
1.11 สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ
1.12 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 2 ฉบับ (กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี)
1.13 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว 2 ฉบับ (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อตัว)

2. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาไทย

2.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
2.2 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
2.4 สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 2 ฉบับ
2.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ
2.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ
2.7 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ

3. หลักฐานและเอกสารประกอบของสามีต่างด้าว

3.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล)
3.2 สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ

4. หลักฐานและเอกสารประกอบของพยาน 2 ปาก

4.1 บันทึกการสอบสวนพยาน (ขอสละสัญชาติไทย)
4.2 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4.4 สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 2 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ
4.6 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล 2 ฉบับ
4.7 สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 2 ฉบับ

หมายเหตุ

 1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่ความจำเป็น
 2. ผู้ร้องต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและมาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมบิดามารดา สามี และพยาน 2 ปาก
 3. สำหรับผู้ที่ต้องการไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ประเทศไทย
  - ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการกองบังคับการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
  - ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น
 4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
  66 2252 5961Back to the list