งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การสละสัญชาติไทยการสละสัญชาติไทยของผู้ที่ถือสองสัญชาติและประสงค์จะถือสัญชาติตามบิดาหรือมารดาต่างด้าว

1. หลักฐานและเอกสารประกอบของผู้ขอสละสัญชาติไทย

1.1 คำร้องตามแบบ ส.ช.2, บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย, ประวัติผู้ร้องขอสละสัญชาติไทย (คำร้องทั้งหมด)
1.2 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
1.3 คำร้องยืนยันขอเลือกสัญชาติญี่ปุ่นพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.4 ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่นพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.5 ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.6 หนังสือเดินทางไทย
1.7 หนังสือเดินทางญี่ปุ่น
1.8 บัตรประจำตัวประชาชน
1.9 สูติบัตร
1.10 ทะเบียนบ้าน
1.11 หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
1.12 ใบสำคัญทหารกองหนุน หรือกองเกิน (แบบ สด.1 หรือ สด.8 หรือ สด.9)

2. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาไทย

2.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
2.2 หนังสือเดินทางไทย
2.3 บัตรประจำตัวประชาชน
2.4 สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
2.5 ทะเบียนบ้าน
2.6 หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล
2.7 ทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

3. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาต่างด้าว

3.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
3.2 หนังสือเดินทางญี่ปุ่น

4. หลักฐานและเอกสารประกอบของพยาน 2 ปาก

4.1 บันทึกการสอบสวนพยาน (ขอสละสัญชาติไทย)
4.2 หนังสือเดินทางไทย
4.3 บัตรประจำตัวประชาชน
4.4 สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
4.5 ทะเบียนบ้าน
4.6 หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล
4.7 ทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

หมายเหตุ

 1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่ความจำเป็น
 2. ผู้ร้องต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและมาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมบิดามารดาและพยาน 2 ปาก
 3. สำหรับผู้ที่ต้องการไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ประเทศไทย
  - ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการกองบังคับการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
  - ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น
 4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
  66 2252 5961การสละสัญชาติไทยของหญิงไทยที่สมรสกับคนต่างด้าวและประสงค์จะถือสัญชาติตามสามีต่างด้าว

1. หลักฐานและเอกสารประกอบของผู้ขอสละสัญชาติไทย

1.1 คำร้องตามแบบ ส.ช.1,บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย,ประวัติผู้ร้องขอสละสัญชาติไทย (คำร้องทั้งหมด)
1.2 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
1.3 หลักฐานเอกสารที่แสดงว่ากฎหมายด้วยสัญชาติของประเทศญี่ปุ่นยินยอมให้ถือสัญชาติญี่ปุ่นของสามีได้พร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.4 ใบทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่นพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.5 ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากสถาบันการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในประเทศไทย หรือ หากสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดในประเทศญี่ปุ่น กรุณาเตรียมประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นพร้อมคำแปล (แปลเป็นภาษาไทย และนำเอกสารไปรับรองลายมือชื่อของผู้แปลที่โคโชนินยาคุบะ แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น)
1.6 หนังสือเดินทางไทย
1.7 หนังสือเดินทางญี่ปุ่น
1.8 บัตรประจำตัวประชาชน
1.9 สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
1.10 ทะเบียนบ้าน
1.11 ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
1.12 หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามี)
1.13 หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อตัว)

2. หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาไทย

2.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
2.2 หนังสือเดินทางไทย
2.3 บัตรประจำตัวประชาชน
2.4 สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
2.5 ทะเบียนบ้าน
2.6 หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล
2.7 ทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

3. หลักฐานและเอกสารประกอบของสามีต่างด้าว

3.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 12 ใบ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล)
3.2 หนังสือเดินทางญี่ปุ่น

4. หลักฐานและเอกสารประกอบของพยาน 2 ปาก

4.1 บันทึกการสอบสวนพยาน (ขอสละสัญชาติไทย)
4.2 หนังสือเดินทางไทย
4.3 บัตรประจำตัวประชาชน
4.4 สูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิด
4.5 ทะเบียนบ้าน
4.6 หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนนามสกุล
4.7 ทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

หมายเหตุ

 1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่ความจำเป็น
 2. ผู้ร้องต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและมาดำเนินการด้วยตนเองพร้อมบิดามารดา สามี และพยาน 2 ปาก
 3. สำหรับผู้ที่ต้องการไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ประเทศไทย
  - ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการกองบังคับการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
  - ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น
 4. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอำนวยการ 6 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
  66 2252 5961Back to the list