งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และขอรับรองในหนังสือรับรองการศึกษาฉบับแปล ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 5. ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) และหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) ถ้ามี
 6. หนังสือรับรองการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา และวันที่เข้ารับการศึกษาและวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาพร้อมฉบับแปลภาษาไทยที่ผู้แปลลงชื่อรับรองการแปลถูกต้องแล้ว 1 ฉบับ
 7. บัตรประจำตัวนักศึกษา
 8. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)
 9. ค่าธรรมเนียม 3,000 เยน (สำหรับการประทับตรารับรองคำแปลหนังสือรับรองการศึกษา)

ระยะเวลาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ประมาณ 1 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย

บุคคลเพศชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน

ลำดับขั้นตอน

อายุย่างเข้า 18 ปี

ต้องยื่นใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินโดยการแสดงหลักฐานสูติบัตรหรือบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านต่อนายอำเภอท้องที่ ด้วยตนเอง หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถไปยื่นด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปแจ้งแทน ถ้าไม่ไปหรือไม่มีผู้ไปแจ้งแทนถือว่า ผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกิน

อายุย่างเข้า 21 ปี

ต้องเข้ารับการเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนสังกัดอยู่

สำหรับชายสัญชาติไทยที่กำลังอยู่ในระหว่างการเรียนหรือการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่สามารถขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารได้จนถึงระดับปริญญาโท หรืออายุ ครบ 26 ปี ถ้าบุคคลนั้นศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ สามารถขอเอกสารเพื่อขอผ่อนผันได้จากสถานเอกอัครราชทูตฯ

โทษตามกฏหมายของการไม่ไปรับการตรวจเลือกทหาร

 • จำคุกไม่เกิน 3 ปี
 • ไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ (สมรส, มอบอำนาจ) หรือ หนังสือเดินทางได้Back to the list