งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

การยื่นคำร้องขอประทับตรารับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร

เอกสารที่จะนำมายื่นเพื่อขอให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร เพื่อนำไปยื่นที่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยนั้น จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับที่ผ่านการลงนามโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หอการค้าญี่ปุ่น หรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น แล้วแต่กรณี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะกระทำการรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารดังกล่าวได้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบด้วยแล้ว

ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้อง สามารถลงทะเบียนขอเข้ารับบริการได้ที่
  http://vabo.thaiembassy.jp/ninsho/
   

สิ่งที่ต้องนำมายื่น

  1. เอกสารตัวจริงที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หอการค้าญี่ปุ่น หรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น 
    (เอกสารที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หอการค้าญี่ปุ่น หรือสถานเอกอัครราชทูตของประเทศอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้)
  2. สำเนาเอกสารในข้อ 1.
  3. ซองสำหรับส่งกลับ ชนิด Letter Pack
  4. ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ฉบับละ 2,500 เยน
  5. เวลาการยื่นเรื่องรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 นาฬิกา

หมายเหตุ  

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ไม่รับรองข้อความในเอกสาร กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำไปขอประทับตรารับรองที่หน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น

2. หากไม่ได้นำใบยืนยันการจองและคำร้องมา จะไม่สามารถยื่นคำร้องได้

3. วิธีการรับรองเอกสารผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/#sankoshiryo
Back to the list