งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การแจ้งตาย

การแจ้งตาย

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากต้องการแจ้งตายและขอมรณบัตรให้บุคคลสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


เอกสารของผู้ตาย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลตัวจริง (หากผู้ตายเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
 6. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทย หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หากผู้ตายเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า
  หากไม่มีและผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น จะต้องนำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน พร้อมคำแปลภาษาไทย และค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร 5,000 เยน มาด้วย)
 7. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) 
 8. หนังสือรับรองการแจ้งตาย หรือชิโบโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น หรือกระทรวงยุติธรรม ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
 9. คำแปลภาษาไทยของหนังสือรับรองการแจ้งตาย (ชิโบโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช) พร้อมค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ในข้อ 8. และข้อ 9. จำนวน 5,000 เยน (ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองการตาย)
 10. หนังสืออนุญาตเผาศพ ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารของผู้แจ้งตายคนไทย

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 5. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)

เอกสารของผู้แจ้งตายคนต่างชาติ

 1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง
 3. ผู้แจ้งตายคนญี่ปุ่น ต้องเตรียมทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮงฉบับจริง 1 ชุด ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
 4. หากผู้แจ้งตายไม่ใช่คนญี่ปุ่น ต้องเตรียมบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด) มาด้วยBack to the list