งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส

บุคคล สัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ และต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรสได้ที่สถานเอกอัคร ราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


เอกสารของคนไทย

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง
 4. ใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 5. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส
 6. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)
 7. โฉนดที่ดิน
 8. หนังสือสัญญาซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำ 1 ชุด โดยระบุราคาของทรัพย์สินที่จะซื้อขาย
  (หากไม่มี สามารถใช้สำเนาหนังสือประเมินราคาที่ดินที่ออกโดยสำนักงานที่ดินแทนได้)

เอกสารของคนญี่ปุ่น

 1. คำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 2. บันทึกถ้อยคำ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริงหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง
 4. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮงฉบับจริง

เอกสารของคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น

 1. คำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 2. บันทึกถ้อยคำ (สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 4. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)
Back to the list