งานนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร


การรับบุตรบุญธรรม

ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

หากต้องการจดทะเบียนรับเด็กที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ เป็นบุตรบุญธรรม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
66 2354 7509
66 2354 7511 หรือทางเว็บไซต์ www.adoption.dsdw.go.th

และในประเทศญี่ปุ่น ที่สำนักงานรับบุตรบุญธรรมในโตเกียว หรือ ไอเอสเอสเจ
03 5840 5711


ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป

หากต้องการจดทะเบียนรับเด็กที่บรรลุนิติภาวะแล้วเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทย ผู้รับบุตรบุญธรรมจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และมีอายุมากกว่าผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม และคู่สมรสของทั้งสองฝ่ายจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดให้มาจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมอีกครั้งหลังจากยื่นคำร้องประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้


เอกสารของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. บันทึกการสอบสวน สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 
 5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง 
 6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลตัวจริง หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาก่อน 
 7. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว (ไซริวการ์ด)
 8. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
 9. กรณีจดทะเบียนสมรส ต้องนำใบสำคัญการสมรสตัวจริงหรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส และคู่สมรสจะต้องมาลงลายมือชื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  (หากคู่สมรสอยู่ที่ประเทศไทย ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากคู่สมรสออกโดยอำเภอไทย ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้วไม่เกิน 3 เดือน) โดยคู่สมรสจะต้องเตรียมเอกสารและรูปถ่ายเช่นเดียวกันกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
 10. กรณีจดทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่าตัวจริงหรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่า
 11. หนังสือรับรองความเป็นโสดออกโดยอำเภอไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยสมรสกับผู้ใด ภายหลังการหย่าแทน โดยต้องผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้วไม่เกิน 3 เดือน
 12. พยาน 2 คน กรุณาเตรียมเอกสารในข้อ 3. - ข้อ 5. มาด้วย

เอกสารของคนญี่ปุ่นที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. บันทึกการสอบสวน สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 3. หนังสือเดินทางฉบับจริง
 4. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮงฉบับจริง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
 5. หนังสือรับรองการทำงาน ผ่านการประทับตรารับรองจากโนตารีพับลิค หรือโคโชนินยาคุบะ และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
 6. หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ผ่านการประทับตรารับรองจากโนตารีพับลิค หรือโคโชนินยาคุบะ และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
 7. หนังสือรับรองการเสียภาษี ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น
 8. รูปถ่ายสี ขนาด 3 x 4 ซ.ม. 1 รูป
 9. กรณีจดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องมาลงลายมือชื่อเพื่อให้ความยินยอมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
  โดยต้องเตรียมเอกสารในข้อ 3. และ ข้อ 8. หากคู่สมรสเป็นบุคคลสัญชาติไทย จะต้องเตรียมเอกสารในข้อ 3. - ข้อ 9. เช่นเดียวกันกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
  คำร้อง , บันทึกการสอบสวนBack to the list